Základné činnosti SCŠPP

 1. Diagnostická, rediagnostická a diferenciačno-diagnostická činnosť, ktorej výsledkom je špeciálno-pedagogická a psychologická diagnóza a prognóza vzdelávacieho procesu klienta a návrh špeciálno-pedagogických i psychologických opatrení zameraných na optimalizáciu vzdelávacieho a osobnostného vývinu klienta.
 2. Reedukácia a kompenzácia – rozvoj alebo nahrádzanie postihnutých či nevytvorených funkcií s cieľom zvýšiť alebo skvalitniť vnútorné predpoklady pre učenie, optimalizovať školský vývin, resp. osobnostný vývin dieťaťa, klienta a skvalitniť jeho život:
  • v oblasti rečového a jazykového vývinu rozvojom sluchovej percepcie a jednotlivých stránok rečového prejavu,
  • rozvojom sluchovej percepcie,
  • rozvojom zrakovej percepcie, priestorovej a pravo-ľavej orientácie v priestore,
  • rozvojom taktilnej a kinestetickej percepcie a skvalitnenie vnímania telesnej schémy,
  • rozvojom motoriky jemnej i hrubej,
  • rozvojom koncentrácie pozornosti,
  • rozvojom techniky i kvality čítania cvičeniami okohybných svalov, fixácií, regresií, veľkých i malých očných skokov, cvičeniami percepcie podľa typu poruchy,
  • rozvojom porozumenia čítanému i hovorenému slovu,
  • rozvojom grafomotoriky,
  • rozvojom gramatickej stránky písomného prejavu,
  • rozvojom matematických schopností, zvyšovanie vývinovej úrovne práce s číslom, numerických operácií, v oblasti stratégie a taktiky matematického myslenia.
  Pri reedukácii a kompenzácii sú využívané:
  • postupy, pracovné listy a pomôcky bežne odporúčané odbornou literatúrou,
  • pôvodné postupy, pôvodné pracovné listy a pomôcky overené praxou,
  • Intervenčný program inštrumentálneho obohatenia Reuvena Feuersteina (určený je pre deti od 8-roku života ale aj pre dospelých, pre postihnutých jedincov ale aj pre nadaných, vhodný je ako akceleračný program, realizovať ho možno individuálne i skupinovo).
  Cieľom cvičení je rozvinúť učebný potenciál klienta:
  • korekciou deficitných kognitívnych funkcií,
  • rozvojom reči,
  • rozvojom vnútornej motivácie k učeniu prostredníctvom slovnej formulácie "rozmysli si to",
  • učením sa reflektovať svoje myslenie a vhľad.
   • Metódu nápravy deficitov čiastkových funkcií Brigitte Sindelarovej.
 3. Špeciálno-pedagogická terapia pri poruchách učenia a správania zvyšuje kvalitu života klienta mobilizáciou vnútorných síl na riešenie problémov, zvyšuje učenlivosť klienta v užšom (t. j. školskom význame) i v širšom význame slova (t. j. v oblasti sociálnej a emocionálnej).
 4. Poradenská a konzultačná činnosť.