Ponuka prednášok, odborných seminárov a praktických cvičení

 • Pedagogická diagnostika (pre školský a predškolský vek): pojem diagnostika – diagnóza, metódy, ciele, úlohy a možnosti praktického využitia učiteľom MŠ a ZŠ
  • Pedagogická diagnostika čítania, písania (čítanie a písanie ako proces, ich vývin u detí, diagnostika čitateľských a pisateľských zručností)
  • Pedagogická diagnostika matematických vedomostí a zručností (matematické schopnosti, vývinové etapy zručností v matematike a ich diagnostika)
  • Pedagogická diagnostika školskej spôsobilosti.
 • Špeciálno-pedagogická diagnostika
 • Poruchy učenia
 • Vývinové poruchy učenia
  • Dyslexia,
  • Dysgrafia, dysortografia,
  • Dyskalkúlia
 • Rozvíjajúce cvičenia pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
 • Jazyková a rečová výchova
 • Zmyslová výchova
 • Hodnotenie a klasifikácia žiakov s poruchami učenia a správania
 • Poruchy správania
 • ADHD, ADD
 • Nedisciplinované správanie
 • Neverbálna komunikácia
 • Školský špeciálny pedagóg
 • Školská integrácia, individuálne výchovno-vzdelávacie programy, práca so zdravotne oslabenými žiakmi v triede