Odbornosť pracoviska

SCŠPP je malým pracoviskom, ako protiklad veľkých a väčších pracovísk tohto typu. Zriaďovateľkou a súčasne pracovníčkou je PaedDr. Miroslava NOVÁKOVÁ, špeciálny pedagóg. Psychologické služby boli do roku 2013 zabezpečované zmluvne, t.č. interným psychológom Mgr. Zuzanou Janekovou.

PaedDr. Miroslava Nováková ukončila vysokoškolské štúdium špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave v roku 1981.

V rámci procesu ďalšieho vzdelávania ukončila

 • seminár Neverbálna komunikácia, Brno,
 • seminár Kooperatívna a konverzačná hypnoterapia, Brno,
 • odborno-praktický seminár One Brain,
 • postgraduálne štúdium Grafológia – psychológia písma, Brno, (záverečná práca: Obraz sociálneho správania v písme detí školského veku s poruchami učenia)
 • seminár Systemická terapia, Praha,
 • seminár Rodinná terapia, Košice,
 • kurz Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa, Košice,
 • Národný projekt ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti komunikačných zručností, manažmentu a marketingu školy, prvý modul – Komunikácia, Košice,
 • seminár Metóda Inštrumentálneho obohatenia Reuvena Feuersteina I,II,III, Praha.

Prax:

 • 25 rokov praxe špeciálneho pedagóga – poradcu v pedagogicko-psychologických poradniach a v súkromnej špeciálno-pedagogickej poradni,
 • 7,5 roka praxe školského špeciálneho pedagóga,
 • 1 rok praxe externého pedagóga FF UPJŠ, Prešov, Katedra sociálnej práce,
 • 6 rokov praxe externého metodika Metodického centra v Košiciach so zameraním na odborné a metodické vedenie učiteľov špeciálnych tried ZŠ pre deti s poruchami učenia a správania,
 • 2 roky priamej pedagogickej praxe v podmienkach ZŠ

Ostatná odborná činnosť:

 • 35 pôvodných odborných prác publikovaných v odborných časopisoch,
 • 24 metodických materiálov pre pedagógov základných a materských škôl a pre špeciálnych pedagógov,
 • aktívna účasť na konferenciách a seminároch,
 • pôvodné pracovné zošity a reedukačné postupy pre rodičov a deti s poruchami učenia a správania,
 • odborné semináre pre pedagogickú verejnosť
  • Individuálny výchovno-vzdelávací program v MŠ, ZŠ a SŠ v rokoch 2003 až 2004,
  • Odborno-praktický seminár špeciálno-pedagogickej diagnostiky a poradenstva v rokoch 2002 až 2005.

Mgr. Zuzana Janeková ukončila jednoodborové štúdium psychológie v roku 2012 na FF UPJŠ v Košiciach.