O zariadení

SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA, poruchy učenia a správania (SCŠPP) je neštátne odborné pracovisko špeciálno-pedagogického poradenstva špecializované na poruchy učenia a správania.

Cieľovou skupinou sú deti predškolského, školského veku, mládež a študujúci dospelí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími a špeciálno-pedagogickými potrebami (zdravotne postihnutí, oslabení alebo zdravotným postihnutím ohrození), ale aj bežná populácia s problémami tohto typu, kde je špeciálno-pedagogická intervencia dôležitá z hľadiska prevencie, keď zvláštnosti v správaní a ťažkosti v učení znižujú kvalitu života.

SCŠPP zabezpečuje a realizuje komplexné špeciálno-pedagogické a psychologické služby (diagnostiku, prognostiku, poradenstvo a rehabilitáciu detí mládeže a dospelých s poruchami učenia a správania). Podľa potreby odporúča alebo žiada konziliárne odborné vyšetrenia, uskutočňuje diagnostickú syntézu a navrhuje pedagogické opatrenia smerom ku kole, rodine alebo iným inštitúciám podľa potreby a vypracováva odborné posudky.