Cieľové skupiny poradenstva

Služby SŠPP sú určené pre:

 • deti predškolského veku s oneskoreným a nerovnomerným vývinom a vývinovými problémami v oblasti učenia a správania,
 • pre deti školského veku a mládeže s vývinovými poruchami učenia, nešpecifickými poruchami učenia (v dôsledku znížených alebo defektných vnútorných predpokladov pre učenie, poruchy zraku, sluchu, reči, motoriky), pre deti s kombinovanými vývinovými a nešpecifickými poruchami učenia,
 • pre deti s akcelerovaným školským vývinom,
 • pre deti a mládež s nerovnomerným školským vývinom,
 • pre školsky neprospievajúce deti a mládež
  • epizodicky neprospievajúcich ako dôsledok krízy v rodine, zhoršenia zdravotného stavu dieťaťa, zmeny bydliska či školy, kde by bez pomoci mohlo dôjsť k prehĺbeniu problémov, resp., už k nim došlo,
  • relatívne neprospievajúcich u detí a mládeže pracujúcich pod svoje možnosti (nízka motivácia pre školskú prácu, nevytvorené učebné návyky, nepodnetné rodinné prostredie),
  • globálne zlyhávajúcich, najčastejšie vo všetkých predmetoch rôznej etiológie,
 • pre vysokoškolákov a ostatných dospelých pri vývinových poruchách učenia, nešpecifických poruchách učenia alebo pri ich kombinácii,
 • pre deti a mládež, u ktorých sa viažu poruchy správania na poruchy učenia,
 • pre deti a mládež, u ktorých je primárna porucha správania a na ňu sa sekundárne viaže porucha učenia (napr. deti s ADHD a ADD),
 • pre deti, mládež a dospelých s výkonovou a sociálnou trémou a celkovo úzkostnejšou symptomatológiou, či fóbiami, ktoré znižujú školské výkony (strach z učiteľa, predmetu, písomných previerok, ústneho prejavu pred spolužiakmi, atď.) v procese učenia sa, v procese prezentácie a využitia naučeného,
 • pre deti, mládež a dospelých, kde v dôsledku traumy, dlhodobého stresu došlo k emočným blokom, ktoré znižujú výkon učenia v procese alebo v skúšobných situáciách a bránia naplno využiť vnútorný potenciál dieťa, klienta,
 • pre deti mládež a dospelých s nízkou sebaúctou, sebahodnotením a sebavedomím v kombinácii s kompenzačnými, resp. hyperkompenzačnými mechanizmami v správaní,
 • pre deti, mládež a dospelých so vzťahovými problémami v rámci rodiny a školy, ktoré sa prejavujú poruchami učenia, zvláštnosťami, resp. poruchami v správaní.