...naj z praxe Súkromného centra špeciálno-pedagogického
poradenstva, poruchy učenia a správania

SCŠPP

Klienti zariadenia:
...naj ... hviezdou zariadenia je Daniel, ktorý v 3.ročníku štúdia ekonómie začal študovať právo a obidva študijné odbory úspešne dokončil...,
... z najvzdialenejšieho miesta – z Ontaria v Kanade (súrodenci dyslektici – práca s nimi prebiehala v rámci prázdnin),
... z najvzdialenejšieho miesta v rámci Európy – z Viedne,
... z najvzdialenejšieho miesta v rámci SR – z Bratislavy, v šk. roku 2007/08 zo Stupavy,
... najďalej študujúci klienti zariadenia - v Prahe VČTU – architektúru, vo Viedni ekonómiu, v Dijone politológiu, v Haagu zahraničné vzťahy, v Brne záhradnú architektúru,...
... najčastejšie klienti zariadenia v rámci vysokoškolskej prípravy študujú v Košiciach, Prešove, v Banskej Bystrici, v Žiline, študujú v technických odboroch, ale i právo, pedagogiku, manažment, umelecké smery, ...
... najúspešnejším klientom zariadenia počas stredoškolského štúdia bol Viktor, ktorý získal hlavnú cenu dekana fakulty za vedecko-technický počítačový projekt a reprezentoval s ním SR v cudzine ...najúspešnejším klientom zariadenia počas vysokoškolského štúdia bol Martin, ktorý získal Cenu ministra školstva za súbežné štúdium a prosperujúcu podnikateľskú činnosť,

  • úspešná bola i Katarína , ktorá v študentskej odbornej činnosti počas stredoškolského
  • štúdia obsadila druhé miesto v krajskom kole,
  • klienti poradne sú však úspešní i v športových výkonoch – sú medailistami v rámci svojej vekovej kategórie, úspešní sú i v umeleckých činnostiach /napr. Jana získala titul majsterky Slovenska v plážovom volejbale, Peter obsadil 3.miesto v medzinárodnej súťaži viazania barokových kytíc/,...

Aké boli podmienky ich úspechu?
» Rozumové schopnosti v pásme priemeru až nadpriemeru.
» Včasná diagnostika poruchy učenia.
» Poskytnutá špeciálno-pedagogická starostlivosť. Podľa potreby poskytnutá pomoc iných odborníkov /psychológa, neurológa, pedopsychiatra/.
» Vlastnosti osobnosti : vytrvalosť, húževnatosť, pracovitosť, ochota prekonávať prekážky.
» Dobrá motivácia do školskej práce.
» Podporujúci a akceptujúci prístup zo strany rodiny a školy.

... najmladším klientom zariadenia bola štvorročná Lenka, rodič požiadal o poradenstvo pre obhrýzanie nechtov,
... najstarším klientkami zariadenia boli 45-ročná pani Jana, ktorá sa rozhodla doplniť si vzdelanie o maturitu a požiadala o zvýšenie učenlivosti a 50-ročná pani Zuzana, ktorá si vyriešila problém strachu z leteckej prepravy (dnes sa už bez problémov letecky prepravuje do Kanady i Austrálie). Obe dámy mali spoločnú predchádzajúcu pozitívnu skúsenosť z práce poradne u svojich rodinných príslušníkov /dcér a vnuka/ .
... najkomplexnejšia pomoc bola poskytnutá Jozefovi /s dg. dyslexia, dysortgorafia/ a jeho matke /onkologicky liečenej/.Zapojili sa do nej klinický a poradenský psychológ, pedopsychiater, psychiater, neurológ, onkológ, vyučujúce jazykov v ZŠ i vedenie ZŠ, ostatní členovia rodiny. Špeciálny pedagóg poskytoval Jozefovi od 2.ročníka ZŠ reedukáciu vývinovej poruchy učenia, terapiu, poradenstvo, matke terapiu a poradenstvo. Dnes má Jozef sedemnásť rokov, je žiakom SOU a odborné vedenie bude vyžadovať i naďalej, najmenej ďalšie tri roky. Zdravotný stav matky je upravený, doplnila si vzdelanie o strednú odbornú školu s maturitou, absolvovala zahraničné stáže a dnes je úspešná v zamestnaní. Posledné tri roky o stretnutie pre svoje problémy nepožiadala.
... najdobrodružnejší zážitok a najkrajšie priznanie z úst rodičov odznelo po letných prázdninách: „Náš syn Luki bol prvý raz cez tieto prázdniny v letnom tábore a prvý raz i bez nás. Poslal nám pozdrav. Vyložený bol nad schránkami, videli sme ho, ale pretože svojím obsahom vzbudzoval zábavu susedov, vyzdvihli sme si ho až v noci. Ja som dával pozor, aby nás nik nevidel, manželka ho rýchlo schytila a ako dvaja zlodeji sme išli k výťahu a do bytu...,“hovoril otec. Obaja rodičia sa pri spomienke srdečne smiali a po tvárach im stekali slzy.
V rukách mali pozdrav:
Važena mano,
Sofijská ...,
Košice

Nasledoval písomný pozdrav. Bol síce plný chýb, ale mal jasne a zrozumiteľne vyjadrenú myšlienku. Jedenásťročný Lukáš (s poruchou čítania a pravopisu) ešte nedosiahol primeranú úroveň sociálno-emocionálnej zrelosti a nemal ani predchádzajúce skúsenosti s písomnosťami, a tak si myslel, že pozdrav nájde jeho mamu i bez mena. Našiel. Vďaka pani poštárke, ktorá nezaváhala a bezmenný pozdrav vyložila nad schránky v bytovom dome...
... najprotichodnejší výkon (zdanlivo) v rámci maturitnej skúšky podal Peter (dg. dyslexia, dysortografia), ktorý napísal maturitnú písomnú prácu z jazyka slovenského na dostatočnú, v písomných prácach z jazyka anglického a nemeckého ale dosiahol 85 bodov zo 100 a zmaturoval v nich na výbornú,
... najväčšiu smolu v ZŠ z klientov poradne mal Patrik – v 7.ročníku sa jeho vyučujúcou jazyka slovenského stala učiteľka, ktorá učila i jeho otca dyslektika (t.č. inžinier) a odmietajúc akýkoľvek fakt o vývinovej poruche učenia uplatnila na ňom tie isté nežiaduce a nevhodné vzorce správania a spôsoby hodnotenia ako na otcovi. Na rozdiel od otca mal Patrik väčšie šťastie – po roku trápenia a ponižovania musela vyučujúca školu opustiť. Absolvoval gymnázium a pokračoval na vysokej škole technického zamerania. Po rozvode rodičov štúdium zanechal.
... najmenej pochopenia a akceptácie pre vývinovú poruchu učenia na strednej škole a najviac údivu zo strany vyučujúcich pre nerovnomerný školský výkon mal Ján (s dg. dyslexia, dysortografia), ktorý bol na konci prvého ročníka v jazyku anglickom hodnotený známkou nedostatočný, v jazyku slovenskom prospel, v predmetoch matematika, fyzika a chémia známkou výborný a reprezentoval školu na olympiádach z matematiky a fyziky. Poradenskou prácou sa postupne zmenil postoj školy a čiastočne i vyučujúcej angličtiny k Jánovi.
... najagresívnejším klientom zariadenia bol Martin – stretnutie po piatich rokoch sa skončilo kopaním do dverí a vulgárnym nadávaním matke i špeciálnemu pedagógovi. Martin mal neurologickú diagnózu i poruchu učenia. Prácou v 1. až 3.ročníku ZŠ sa jeho prospech zlepšil. Po rozvode rodičov došlo k vážnym poruchám správania, pre ktoré bola špeciálno-pedagogická starostlivosť obnovená. Martin ukončil SOU a dnes pracuje v Bratislave.
... najagresívnejším rodičom – klientom zariadenia bola matka, ktorá kričala pre zamietnuté výnimky z hodnotenia a klasifikácie pre svojho syna. Po piatich rokoch špeciálno-pedagogickej starostlivosti a upravenom výkone ich Michal nepotreboval. A napokon bez nich skutočne strednú školu i ukončil.
... najstručnejšia žiadosť o špeciálno-pedagogické služby bola od 40 ročného muža, otca dvoch problémových dcér, slovami: „Chcem prísť na pokec.“
... najnetradičnejšia telefonická konzultácia prebehla po otázke mladého muža: " Je normálne, ak pod nohavicami rád nosím dámske silónky?"
... najúzkostnejšia bola žiadosť 26 ročnej matky o pomoc pre seba. Bola dyslektička, mala podstatné problémy s čítaním a jej dcéra nastupovala do 1.ročníka ZŠ. Obávala sa, že nebude spôsobilá pomáhať dieťaťu pri domácej príprave na vyučovanie.
... najdlhšie trvajúci kontakt so špeciálnym pedagógom poradne má Darinka. Špeciálno-pedagogická starostlivosť jej bola poskytovaná od štvrtého do jedenásteho roku jej života. Odvtedy Darinka nezabudla a informuje o všetkých významných udalostiach svojho života – poslala maturitné i promočné oznámenie a posledne oznámenie svadobné.
... za najoslobodzujúcejši zážitok klienta možno označiť výpoveď 32-ročnej učiteľky, ktorá po prekonaných závažných zdravotných problémoch požiadala o pomoc a jej výsledky skomentovala jeden mesiac po terapeutickom stretnutí slovami: „Nastolil sa vo mne vnútorný pokoj. Stále trvá a ja nič iné nepotrebujem.“
...najdlhšie v špeciálno-pedagogickej starostlivosti bol /od predškolského veku do dvadsiateho roku života/ a najdramatickejší osud mal Dávid. V predškolskom veku ho sprevádzali závažné zdravotné problémy spojené s oneskoreným vývinom reči a defektnou sluchovou percepciou, v školskom veku dyslexia, dysortografia, šikanovanie, počas stredoškolského štúdia skončil dobitý v nemocnici po útoku neznámeho páchateľa /lupom bol mobil a pár korún/, na ťažkú a rýchlu chorobu mu zomrel otec, ktorý pomáhal s odbornými predmetmi. V jarnom termíne nebol pre neprospech z odborného predmetu pripustený k maturitnej skúške. Zmaturoval v septembrovom termíne. Hovorí sa, že koniec dobrý – všetko dobré... Dnes je Dávid zdravým a urasteným mladým mužom študujúcim na vysokej škole. Po skúškach prvého semestra poslala jeho matka SMS: Prvýkrát, odkedy chodí Dávid do školy urobil všetky skúšky bez akejkoľvek výhody a pomoci.